ฝ่ายสนับสนุนส่วนกลาง
            Ms Ax Project Senior  
            MS Ax Developer  
            Ms Ax Consultant  
            MS Ax System Admin  
            Programmer
            Backend Programmer
            Internal Audit Officer
            Zon Marketing and PR Manager  
            Network Engineer
            นิติกร (พนักงานกฎหมาย)
            Accounting & Financial Manager
            พนักงานการเงิน
            พนักงานบัญชี
            พนักงานทรัพยากรมนุษย์(HR)  
            ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
            ผู้จัดการฝ่ายจัดฝึกอบรม
            พนักงานพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม
            Project Manager (ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง)
            Multi Media / Graphic Design
            พนักงานทรัพยากรมนุษย์(HR) ดูแลโซนอีสาน
            พนักงานภูมิศาสตร์
ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว
            หัวหน้าแปลงแม่พันธุ์
ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก
            ผู้จัดการโรงงาน Plywood  
            ผู้จัดการฝ่ายผลิต Plywood  
            Supervisor ฝ่ายปอกไม้
            Supervisor Cool press
            Supervisor Hot press  
            ผู้จัดการการตลาด Plywood  
            Chief Operating Officer
            Civil Engineer
            Electrical Engineer
            HRD
            Marketing Officer
            Purchasing Engineer
            Export Sales Executive
            ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
            ช่างซ่อมบำรุง
            ช่างประจำเครื่องจักร
            พนักงานฝ่ายผลิต(process operator)
            Maintenance Engineer
ธุรกิจพลังงาน
            Water Treatment Operator(โรงไฟฟ้าขยะ/ชีวมวล)  
            SafetyOfficer / Environmental officer / Project Development (โรงไฟฟ้าขยะ/ชีวมวล)
            เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer Professional Level)  
            วิศวกรโรงไฟฟ้า (เครื่องกล)
            Project Finance
            วิศวกรโรงงาน (Plant engineer) (โรงไฟฟ้าขยะ/ชีวมวล)
            Fuel & Ash Operator (โรงไฟฟ้าขยะ/ชีวมวล)  
            Fuel supervisor (โรงไฟฟ้าขยะ/ชีวมวล)  
            Maintenance Supervisor (โรงไฟฟ้าขยะ/ชีวมวล)  
            Mechanical Technician  
            Operation Manager ไซท์งานโชคชัย  
            Board Control (พนักงานควบคุมการผลิต) ไซท์งานโชคชัย  
            หัวหน้าควบคุมคุณภาพ  
            CFO (Chief Financial Officer)
            Accounting Manager
            Financial Manager
            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
            Assistance to MD
            พนักงานเดินเครื่องจักร (operator) โรงไฟฟ้าชีวมวล
            พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าชีวมวล)
            พนักงานบำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าชีวมวล)
            Shift Supervisor (โรงไฟฟ้าชีวมวล)
            Fuel Supervisor (โรงไฟฟ้าชีวมวล)
            เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control) โรงไฟฟ้าชีวมวล
            วิศวกรโรงงาน (Plant engineer) โรงไฟฟ้าชีวมวล
            CSR & CRM Officer/เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์  
            Project Engineer
ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง
            วิศวกรโยธา สายงานจัดซื้อ
            วิศวกรโยธาภาคสนาม
            วิศวกรจัดซื้อเครื่องกล
            วิศวกรจัดซื้อไฟฟ้า
            Civil Manager
            Foreman
            Mechanical Engineer
            วิศวกรโยธา
            Shift Engineer
            Instrument Engineer
            วิศวกรโยธา สายงานออกแบบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
            ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ / ผู้จัดการการตลาด
ธุรกิจโลจิสติกส์
            ผู้จัดการอู่ซ่อม
            ผู้จัดการจัดซื้อ
            ผู้จัดการสรรหา (งานขนส่ง)
            ผู้จัดการขนส่ง
            Fleet Planner
            Fleet Operator  
            ผู้ช่วย Fleet Planner  
            พนักงานจัดส่งสินค้า  
ธุรกิจในต่างประเทศ
            Management Trainee