ธุรกิจพลังงาน

จากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรระดับโลก และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ในการเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลมากว่า 30 ปี และเป็นรายแรกของประเทศไทยทำให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอ ได้รับการพัฒนาอย่างมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับจากกระทรวงพลังงานและผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกว่าเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

        ปัจจุบัน กลุ่มโรงไฟฟ้า Absolute Clean Energy (ACE) ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีโรงไฟฟ้าสะอาดชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 9 แห่ง มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่า 89.1 MW ประกอบด้วย
1. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชลบุรี
2. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดขอนแก่น
3. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสุรินทร์
4. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนครราชสีมา
5. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดร้อยเอ็ด
6. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดหนองคาย
7. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดลำปาง
8. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอุบลราชธานี
9. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเหล่านี้สามารถทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึงปีละกว่า 221 ล้านลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่าถึงกว่า 6,851 ล้านบาท หรือสามารถช่วยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ถึง 314 ล้านกิโลกรัม/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,908 ล้านบาท / ปี และช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนได้มากกว่า 9,350 ล้านบาท/ปี เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวล ให้มีกำลังผลิตรวม 840 เมกกะวัตต์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังผลิต 113 เมกกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าส่งให้รัฐบาล และโรงงานในบริเวณใกล้เคียง


Vision

เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม


Mission

- พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
- ดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนและสังคมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
- ด้านพลังงานชีวมวลสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า


ความได้เปรียบของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของเรา

ระบบเตาเผาไหม้แบบพิเศษ ที่สามารถเผาไหม้วัตถุดิบที่มีค่าความชื้นสูงกว่า 65% ได้สมบูรณ์ 100% และใช้ได้กับวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรทุกประเภท ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของไทย ระบบหม้อต้มไอน้ำ Boiler ที่ถูกออกแบบมาให้สูญเสียพลังงานความร้อนน้อยที่สุด ได้ค่า Heat Rate 14,000KJ ในขณะที่โรงไฟฟ้าทั่วไปอยู่ที่ 17,000KJ มีประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 18% ห้องควบคุมอัจฉริยะ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online Real Time ระบบสำรองเครื่องจักร และส่วนประกอบ ไว้ทดแทนในยามฉุกเฉิน ออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ EDI มาใช้ในการบำบัดน้ำคุณภาพสูงเพื่อป้อนให้กับหม้อต้มไอน้ำ Boiler โดยใช้ระบบไฟฟ้า ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิตน้ำคุณภาพสูง เหมือนระบบ Demin ของโรงไฟฟ้าสมัยก่อน เครื่องดักฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต ESP ดักจับฝุ่นก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 99.5% ซึ่งต่างจากระบบทั่วไปที่ใช้ไอน้ำและผ้ากรองฝุ่น มีแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคงเครือข่ายสมาชิกเกษตรกร มากกว่า 2.5 ล้านราย และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของเราตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งมีมากกว่า 10 โรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ขี้เถ้าที่ได้จากการเผาไหม้ จะถูกเก็บไว้ในเครื่องดักและลำเลียงบรรจุลงรถขนส่งขี้เถ้า ปิดผนึกด้วยถุงคลุมคุณภาพอย่างมิดชิดเพื่อนำส่งลูกค้า เช่น อุตสาหกรรมเกษตร ใช้เป็นวัสดุปรับคุณภาพดิน อุตสาหกรรมซีเมนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จากความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เรามุ่งเน้นในเรื่องของ การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบริษัท และบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ผลงานเหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นสู่ความมั่นคงและเป็นหนึ่งในทุกๆด้าน
CSR DIW
ISO14001 2547
ISO9001 2551
ISO18001 2551
ISO18001 2554
สถานประกอบการสีขาว
สถานประกอบการสีเขียว