• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 woodship.psd013 bigimage14 bigimage25 bigimage36
responsive carousel by WOWSlider.com v6.1


国际贸易与出口业务

Shaiyo Triple A集团种植和分销能够美容保健的大米。作为世界上最大的大米和木薯出口商,集团在完全整合农业领域已有40余年的经验,辅以研发工作的支持,Shaiyo Triple A集团从国内大米供货商成长为了世界最大的大米和木薯粉出口商。现在,Shaiyo Triple A集团是世界上最大的优质木片出口商。集团已经在亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲和大洋洲成功地种植了符合消费者偏好的稻米。

 

 

 

 

国际贸易与出口业务

http://www.sininrice.com