• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 woodship.psd013 bigimage14 bigimage25 bigimage36
responsive carousel by WOWSlider.com v6.1


研发业务

Shaiyo Triple A公司是一家在生物工程领域取得广泛成功的世界级集团公司。集团在速生林研发方面已有40年经验,依托最先进的育种与克隆设施,集团生产的“Shaiyo树苗”具有了速生和抗虫的特性,并能高度适应不同气候,得到了广泛认可。此外,集团还在食用植物和能源作物方面进行研发,这些作物将在未来成为可再生能源的基础。