• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25

 

โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนา

เราให้ความสำคัญกับบุลคลากรในฐานะที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ต่อการเติบโตขององค์กร บุคลากรของเราเปรียบเสมือนเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดและจำเป็นต้องได้รับการ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและการเติบ โตขององค์กร บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเติบโตร่วมไปกับองค์กรได้โดยที่เรามี ระบบการเรียนรู้และพัฒนาในทุกย่างก้าวของการทำงานเพื่อความเป็นมืออาชีพใน สายงานและความพร้อมของพนักงานที่จะเติบโตไปร่วมกับองค์กร

โอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในงาน

บริษัทมีแผนขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการต่อยอดในธุรกิจใหม่ๆ จากธุรกิจด้านการเกษตร และ เกษตรอุตสาหกรรม ที่เป็นรากฐานอันมั่นคงของบริษัท เรามีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของเราทุกระดับให้มีความพร้อมในการเข้าไปร่วม ดำเนินงานในธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทกำลังขยายการลงทุน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 11 กลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจการวิจัยและพัฒนา กลุ่มธุรกิจการปลูกไม้โตเร็วและพืชพลังงาน

- กลุ่มธุรกิจ Wood Chip

- กลุ่มธุรกิจเยื่อกระดาษและกระดาษ

- กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

- กลุ่มธุรกิจข้าวเพื่อสุขภาพ และความงาม

- กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

- กลุ่มธุรกิจ Logistics&Supply Chains

- กลุ่มธุรกิจบริการ

- กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

- กลุ่มธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

พนักงานเราทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในสาขาอาชีพของตนเองและ ร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยที่เรามีระบบการเลื่อนตำแหน่งที่มีความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

บรรยากาศในการทำงาน

ด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบ OUR SHAIYO VALUE SHAIYO WE SHARES เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในฐานะที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความร่วมมือและการแบ่งปัน บรรยากาศในการทำงานจึงมีความอบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและพนักงาน วัฒนธรรม SHARES ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการทำงานที่สะท้อนถึงความร่วมมือ ระหว่างพนักงานทุกส่วนเพื่อร่วมกันไปให้ถึงเป้าหมาย Sustainable Growth & Development Together...

ดังนี้ ...

 

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Contact Recruit Department
Tel 085-489-5340, 085-489-5339, 084-439-5309
e-mail : recruit@saaa.co.th