• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25

Shaiyo Triple A Group กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

 

VISION

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านพลังงานและเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
“We aim to be a global leader in renewable energy and agricultural development alongside social responsibility.”

MISSION

1. วิจัยและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อประชากรโลก

2. สร้างสวนไม้ปลูก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วและพืชพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้าน
    รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

4. ผลิตพลังงานสะอาดเพื่อสังคม

5. ผลิตอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานสากล

6. บริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล

        กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของคนไทย ที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และเติบโต เคียงคู่สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานำการผลิต ทำให้กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกทั้งข้าว และมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออก Woodchip คุณภาพสูงรายใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (BIOMASS) จำนวนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน

        จากการสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบธุรกิจ ทางด้านไบโอเทคโนโลยี, เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร, วิศวกรรมการผลิตเครื่องจักร การติดตั้งโรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ มานานกว่า 40 ปี ประกอบกับการมีเครือข่ายสมาชิกส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายกิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันครอบคลุมครบวงจร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ ดังนี้


ธุรกิจวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพกว่า 30 ปี ของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้โตเร็ว ที่มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนได้สายพันธุ์ต้นกล้าไม้ที่มีคุณภาพสูง โตเร็ว เหมาะสมกับทุกสภาพภูมิอากาศ ทนต่อศัตรูพืช จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางภายใต้ชื่อ “ต้นกล้าชัยโย” นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทน เพื่อวางรากฐานการผลิตพลังงานทางเลือก อันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของโลกในอนาคต
- ต้นกระดาษ มีเปอร์เซ็นเยื่อกระดาษสูง เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
- ต้นพลังงาน มีค่าความร้อนสูง เหมาะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

 

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคตะวันออก
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคอีสานตอนล่าง
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคอีสานตอนบน
•ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคเหนือ
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศเวียดนาม นวัตกรรมด้านการเกษตรไม้โตเร็วที่มีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านหิน

อ่านต่อ


ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว

กลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ในการทำธุรกิจปลูกไม้โตเร็วมากว่า40 ปี จากต้นกล้าชัยโยที่มีศักยภาพสูง การเตรียมพื้นที่ดิน การวางแผนการปลูก การบำรุงรักษา และการจัดการแปลงปลูกอย่างมืออาชีพ ทำให้ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว สร้างความคุ้มค่าอย่างสูงสุดให้กับเกษตรกร และเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดมายังสมาชิกส่งเสริมของกลุ่มบริษัทชัยโย  ทริปเปิ้ลเอ มากกว่า  2.5 ล้านครอบครัว ต้นกล้าคุณภาพสูงที่ถูกผลิตออกในแต่ละปีกว่า 300,000,000 ต้น สามารถสร้างเนื้อไม้ได้ปีละกว่า 24 ล้านตัน และสร้างพื้นที่สีเขียวได้ปีละไม่น้อยกว่า 1,000,000 ไร่ (180,000 เฮกตาร์) พื้นที่สีเขียวเหล่านี้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ปีละกว่า 22 ล้านตัน และผลิตออกซิเจนสู่บรรยากาศปีละกว่า 32 ล้านตันธุรกิจปลูกไม้โตเร็วของ กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอนอกจากจะสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้กับเกษตรกรแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดภาวะเรือนกระจกให้กับหมู่มวลมนุษยชาติอีกด้วย

 


 

• ศูนย์ผลิตกล้าไม้ ชัยโย ภาคตะวันออก • ศูนย์ผลิตกล้าไม้ ชัยโย ภาคอีสานตอนล่าง • ศูนย์ผลิตกล้าไม้ ชัยโย ภาคอีสานตอนบน • ศูนย์ผลิตกล้าไม้ ชัยโย ภาคเหนือตอนบน • ศูนย์ผลิตกล้าไม้ ชัยโย ภาคเหนือตอนล่าง


อ่านต่อ...

 


ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก

จากธุรกิจส่งเสริมการปลูก ที่มีเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรกว่า 2.5 ล้านครอบครัว กระจายอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคตะวันออก สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ ชุมชน สร้างพื้นที่สีเขียวได้ พร้อมก้าวต่อไปกับการขยายตัวสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก มาตรฐานโลกรองรับการขยายตัวสู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร อย่างแท้จริง ประกอบด้วย 4 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ

Hardboard >Woodchip >Wood Pellets >

 

ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม และก่อสร้าง

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการ EPC มืออาชีพแบบครบวงจร รวมไปถึงการบริการทางวิศวกรรม การบริหารการก่อสร้าง และการบริหารการดำเนินงานและซ่อมบำรุง โดยทีมบริหารของเรามีความสามารถและประสบการณ์ยาวนานในแวดวงธุรกิจ การก่อสร้างทางวิศวกรรมและการบริหารโครงการมามากกว่า 15 ปี

ธุรกิจวิศวกรรมโยธา และการก่อสร้าง EPCC รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการเขตอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีเรามีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นของตนเอง, มีแหล่งผลิตน้ำดิบเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตน้ำสะอาดเพื่อบริโภค, มีที่ดินในทำเลที่เหมาะสมสำหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึก, ใกล้สนามบิน และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เขตอุตสาหกรรมยังติดถนนสายหลัก และอยู่ท่ามกลางแหล่งแรงงานที่มีคุณภาพดีราคาถูก

 

1) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park ชลบุรี

2) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park ฉะเชิงเทรา

3) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park นครราชสีมา

4) เขตอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park อุดรธานี


อ่านต่อ...

 

ธุรกิจ Logistics & Supply Chains

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ล เอ ให้บริการด้านการขนส่งแบบครอบคลุมทั้งทางน้ำและทางบก รายใหญ่ที่สุดในประเทศรายหนึ่ง และเรากำลังก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้าน Logistics ในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีความพร้อม ของสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการขนส่งมีท่าเทียบเรือน้ำลึก และคลังสินค้าในประเทศไทย 3 แห่ง บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเห๋ว ประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้เรายังมีคาราวานรถบรรทุกขนาดใหญ่ กว่า 1,000 คัน บริหารด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ติดตั้งระบบ GPS ติดตามผ่านดาวเทียมทุกคัน และให้บริการลูกค้าผ่าน Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ยังให้บริการขนส่งทางบกข้ามประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และให้บริการจัดหาเรือสินค้าเดินสมุทรข้ามภูมิภาค อย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 40  ปีระบบขนทางทางบก ท่าเรือน้ำลึกและคลังสินค้า

เรือบรรทุกสินค้าข้ามมหาสมุทร


 

อ่านต่อ...

 

ธุรกิจด้านบริการ

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ในธุรกิจต่างๆ สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ทั้งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และองค์กรที่มีความมั่นคงสูง จึงมาเป็นกลุ่มธุรกิจบริการครบวงจร โดยให้บริการในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจในประเภทต่างๆ ทั้งให้คำปรึกษา จัดหา บริหารโครงการ และดำเนินการให้ แบ่งเป็นการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้ ธุรกิจให้บริการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร, ธุรกิจให้บริการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร และ ธุรกิจให้บริการงานขออนุญาตจัดตั้ง และขออนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการทุกชนิด


ธุรกิจให้บริการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ธุรกิจให้บริการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
ธุรกิจบริการขออนุญาตประกอบ กิจการ


ธุรกิจการค้า และการส่งออก

จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ทั้งจากผู้นำด้านการส่งออกข้าว และมันสำปะหลัง เป็นอันดับ 1 ของโลก เริ่มต้นบุกเบิกธุรกิจข้าวภายในประเทศจนก้าวสู่ความเป็น 1 ในตลาดโลก พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวจนได้สายพันธุ์คุณภาพ ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคเป็นการเฉพาะในทุกประเทศที่บริโภคข้าว ทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา และออสเตรเลีย ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชอาหารโดยทำการวิจัยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ จนได้สายพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความหลากหลายของคุณสมบัติ และตัวผลิตภัณฑ์

ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม

ธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย และบริการหลังการขาย รถบรรทุก และเครื่องมือจักรกลหนัก

ธุรกิจจำหน่าย และติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีคุณภาพ

ธุรกิจจำหน่าย ติดตั้งบริการหลังการขายเครื่องจักรกังหันไอน้ำ

 

ธุรกิจกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัยชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้นำเทคโนโลยี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ไปถ่ายทอดและขยายกิจการในต่างประเทศทั่วโลก จากการที่กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าในประเทศ และมีเครือข่ายลูกค้าในต่างประเทศ จึงทำธุรกิจผลิตและส่งออกข้าว และธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก โดยเป็นทั้งผู้ผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก มากเป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับเชิญจากผู้นำในต่างประเทศให้ไปลงทุนในประเทศต่างๆ อาทิ จีน, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์, ฟิลิฟปินส์ และออสเตรเลีย สำหรับธุรกิจในต่างประเทศ ที่ประเทศเวียดนาม เรามีโรงงาน และสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ จังหวัด Thua Thien Hue, จังหวัด Binh Dinh และ จังหวัด Quang Tri ในประเทศลาวมีโรงงานและสำนักงานใหญ่อยู่ที่ แขวงสะหวันนะเขต

อ่านต่อ...