Careers

Tập đoàn Shaiyo AAA, có một nền văn hóa làm việc của "Shaiyo, CHÚNG TÔI CHIA SẺ", nơi mọi người có công việc được thực hiện bằng cách giúp đỡ và chia sẻ với nhau. Chúng tôi coi tất cả các nhân viên như những thành viên trong một gia đình. CHÚNG TÔI CHIA SẺ cũng bao gồm sự hợp tác giữa nhân viên và cộng đồng của chúng tôi trong việc hướng tới mục tiêu của công ty là PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG & PHÁT TRIỂN CÙNG NHAU. Ngoài ra, thần chú làm việc của chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực, trao quyền, và nhận thức về trách nhiệm xã hội.

Từ tất cả những điều nêu trên, chúng tôi - Tập đoàn Shaiyo AAA, hiện đã sẵn sàng để chia sẻ và phát triển bền vững cùng với cộng đồng, xã hội và môi trường như cam kết của chúng tôi.Contact Recruit Department
Tel 084-439-5278 , 084-439-5280
e-mail : recruit@saaa.co.th