• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25

 

ธุรกิจให้บริการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากร

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ให้บริการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากร ด้วยกระบวนการ และเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรมืออาชีพให้กับสถานประกอบการที่ขอใช้บริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำอย่างมืออาชีพ