• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 woodship.psd013 bigimage14 bigimage25 bigimage36

 

เกษตรกร, ชุมชน และสังคมให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง

จากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม จึงทำการวิจัยและพัฒนาจนสามารถออกแบบและผลิตเครื่องจักรโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร และชุมชนให้มีความอยู่ดี กินดี ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป จนทำให้คนในชุมชนมีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
ของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอกลับสู่หน้าหลัก >