ကုန္စည္သယ္ရန္သစ္ခင္းျပားလုပ္ငန္း

Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ အရည္အေသြးျမင့္ျပီးအပူခ်ိန္ျမင့္ေသာသစ္သားလံုး မ်ားကိုထုပ္လုပ္ ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔၏ ရွာေဖြေလ႔လာမွဳႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွုအေပၚ အားစိုက္ထုတ္မွဳမ်ားအရ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကီးထြားျမန္ေသာ သစ္ပင္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားကို“ေလာင္စာသစ္ပင္ႏွင့္ စြမ္းအင္သစ္ပင္” အမ်ိဳးအစားမ်ား ေအာက္မွ ရွာေဖြေတ႔ြရွိခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ထိုသစ္ပင္မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ဆက္အသြယ္ လယ္သမားမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ေ၀သည္။ အရင့္သန္ေသာသစ္ပင္္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ အကိုင္းမ်ားကိုဖဲ႔ယူ၊ အမွဳန္႔ၾကိတ္ ၊ အစိုဓါတ္ဖယ္ရွားမွဳ စနစ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ျပီးေနာက္ ေလာက္စာလံုးကဲ႔သို႔ အလံုးျပဳလုပ္သည္။ ထိုအရည္အေသြးျမင့္ ေလာင္စာလံုးမ်ားသည္ အပူစြမ္းအင္ျမင့္မားျပီးအိမ္သံုးႏွင့္ စက္ရံုးသံုးအထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ငန္း ႏွစ္ခုလံုးအတြက္သင့္ေလ်ာ္မွုရွိသည္။ ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာအပင္မ်ားမွ သစ္သားခင္းျပားမ်ားအသံုးျပဳမွဳသည္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္ပင္မ်ား ေလ်ာ႔နည္းလာမႈကို ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း ၃၀၀ အထက္ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။

 


Usaha Pellet Kayu

http://www.aaf-th.com