သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳ

Shaiyo TripleAအုပ္စုသည္ ေဖာက္သည္မ်ားအားအက်ိဳးရွိျပီးေဖာက္သည္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားကမာၻ႕အဆင့္မွီကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေနာက္ကြယ္ရွိအဓိကတြန္း အားမ်ားျဖစ္သည့္ ကြ်မ္းက်င့္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ အလုပ္သမား မ်ားအားေရွ႕ေျပးသင္တန္းနည္းပညာမ်ားျဖင့္ သင္တန္းပို႔ခ်သည့္၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

ကမာၻ႔အဆင့္မွီကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္တြင္၊ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာကမာၻၾကီးအားလိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔မွသာထိုသူမ်ားသည္ ဆက္လက္ျပီးအရည္အေသြးကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီးလုပ္ငန္းျပီးေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ ေလ႔က်င့္ေရးႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဌာနအားေလ႔က်င့္ေရး ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ လုပ္သားအသစ္မ်ားအားအၾကိဳ ၀န္ေဆာင္မွု ညြန္ၾကားခ်က္ေအာက္တြင္ ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္ ( “Orientation”၊ အသားက်ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းဟုေခၚသည္) ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္အေတြ႔အၾကံုရွိေသာလုပ္သားမ်ားအား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ၄င္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တာ၀န္က်ရာ ဧရိယာအလိုက္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ ရာထူးတိုးျမင့္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာအေတြ႔အၾကံဳပမာဏရရွိျပီးေသာအေတြ႔အၾကဳံရွိ လုပ္သားမ်ားအားရာထူးတိုးသင္တန္းမ်ားလည္းပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုထဲတြင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္သားမ်ားအားကုမၸဏီႏွင့္ပက္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားဥပမာ- ရုပ္သံဗီြဒီယိုမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းလုပ္သားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ စူးစမ္းေလ႔လာေရးႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ကိုယ္ပိုင္သင္ယူမွဳမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ စီစဥ္ေပးသည္။