တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန့္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ေရာက္ျပီးေနာက္ ကုန္တင္ကားမ်ားႏွင့္ ေလးလံေသာစက္ပစၥည္းမ်ား ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွု၊

 

 

 

 

Call center

Tell 090 197 2844

 

တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန့္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ေရာက္ျပီးေနာက္ ကုန္တင္ကားမ်ားႏွင့္ ေလးလံေသာစက္ပစၥည္းမ်ား ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွု၊

http://www.sinotruk.shaiyo-motors.com