အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း

Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးျမင့္ ဆန္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ီသူ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အတြင္းရွိကမာၻ႔ နံပတ္ ၁ ဆန္ႏွင့္ ပီေလာပီနံမႈန္႔တင္ပို႔သူအျဖစ္ ဘက္စံုစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၄င္း၏ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားျဖင့္ Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ ျပည္တြင္ ေစ်းကြက္ ဆန္ တင္ပို႔သူအျဖစ္မွ ကမာၻေပၚတြင္ အၾကီမားဆံုးဆန္ႏွင့္ ပီေလာပီနံတင္ပို႔သူအျဖစ္ တိုးတက္လာခဲ႔သည္။ လက္ရွိတြင္ Shaiyo Triple A သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အၾကီးမားဆံုးအရည္အေသြးျမင့္ သစ္ခြဲသားတင္ပို႔သူျဖစ္သည္။ အုပ္စုတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ အာရွအျပင္ ေျမာက္အေမရိက၊ ေတာင္အေမရိက၊ ဥေရာပ ၊အာဖရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ရွိေဖာက္သည္မ်ား၏ ဦးစားေပးမွဳႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဆန္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးခဲ႔သည္။
ထို႔ျပင္၊ အုပ္စုသည္ ေကာက္ပဲသီးႏွင္အစားအစားမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္မွဳစင္တာအားဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျပီးအမ်ိဳးသာသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (NSTDA) ႏွင့္ Kasetsart တကၱသိုလ္ တို႔ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပအတြက္ ဆန္ မ်ိဳးစပ္မွုမ်ားႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္ အေျမာက္အမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 

 

 

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း

http://www.sininrice.com