အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း

Shaiyo triple A အုပ္စုသည္ စက္ရံုလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဓါတ္အားေပးစက္၊ ေရသန္႔စင္စက္ႏွင့္ စက္ရံုသံုးရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္စက္ႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔စက္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ Shaiyo Triple A အုပ္စု၏ စက္ရံုသည္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္နက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားသို႔ သြားလာရလြယ္ကူျပီး ဘန္ေကာက္ႏွင့္လည္းနီးသည္။ စက္ရံုမ်ားသည္ အဓိက အေ၀းေျပလမ္း၏ေဘးတြင္ရွိျပီး အရည္အေသြးျမင့္ျပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ လုပ္သားမ်ား အနီးပတ္၀န္းက်င္တ၀ိုက္တြင္ရရွိနုိင္သည္။ ထုိစက္ရံုမ်ားမွာ

• Shaiyo စက္ရံု Chonburi
• Shaiyo စက္ရံု Chachoengsao
• Shaiyo စက္ရံု Nakon Ratchasima
• Shaiyo စက္ရံု Udon Thani

Shaiyo-AAA သည္ စက္ရံုလုပ္ငန္းျပန္လုပ္ဖန္တီးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို “တစ္ထုိင္တည္းျပီးေသာ၀န္ေဆာင္မႈ” အေနျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ေလ်ာက္ေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ စက္ရံုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊အလုပ္သမားကဒ္ တင္ေလ်ာက္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ၊ စက္ပစၥည္းဒီဇိုင္း၊ ေဆက္လုပ္ေရး၊ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားတို႔ကို ပံ့ပိုးေပး သည္။

 


အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း

http://www.shaiyoindustrialpark.com