သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

Shaiyo Triple A သည္ ဇီ၀နည္းပညာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ကမာၻ႔အဆင့္မွီ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႔အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္။ ၾကီးျမန္သစ္ပင္ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္မႈုလုပ္ငန္းမွ အေတြ႔အၾကံဳ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ႏွင့္ “Shaiyo Sapling” ေခၚ မ်ိဳးပြားျခင္း ပစၥည္းကိုျပဳလုပ္ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ျပီး ၾကီးျမန္သစ္ပင္ႏွင့္ ဖ်က္ပိုးဒဏ္ခံနုိင္ေသာ ရာသီဥတုအမ်ိဳးမ်ိဳးဒဏ္ခံနုိင္ေသာ မ်ိဳးပြားစိုက္ပ်ိဳးသည့္နည္းပညာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံအသံုးျပဳလာၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အနာဂတ္တြင္ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္နုိင္ေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္သည့္ စားပင္ႏွင့္ စြမ္းအင္ေပးေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။