ၾကီးျမန္သစ္ပင္ လုပ္ငန္း

Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ ၾကီးျမန္သစ္ပင္လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လယ္သမား ၂.၅သန္းသည္လည္း ကုပၼဏီမွအေထာက္အပံ့ေပးေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ ေျမၾကီးျပင္ဆင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးကြက္မ်ားစီစဥ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေဆာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျခင္း ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ Shaiyo Saplings မွ ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားမႈ မ်ားရရွိလာ သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားမွ တန္ခ်ိန္ ၂၄သန္းရွိေသာ သစ္ႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာေျမေနရာ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ရိုင္ (၁၈၀,၀၀၀ ဟက္တာ) ေက်ာ္ထြက္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ထိုစိမ္းလန္းေသာေျမေဒသမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ တန္ခ်ိန္ ၂၂သန္းကို စုပ္ယူျပီး ေအာက္ဆီဂ်င္တန္ခ်ိန္ ၃၂သန္းေက်ာ္ကို ထုတ္လြတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Shaiyo Triple A ၏ ၾကီးျမန္သစ္ပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ လယ္သမားမ်ားအား ၾကီးပြားတိုးတက္ ေစရံုသာမက ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။