กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอShaiyo Triple A သည္ ခိုင္မာတည္တံ့ေသာ နုိင္ငံမ်ိဳးစံုပါ၀င္သည့္ ထိုင္းနုိင္ငံအေျချပဳကုမၼဏီအစုအဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ အသိုင္းအ၀န္းတို႔ ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ ၾကီးပြားတိုးတက္မႈကို အဓိကထားသည္။ ကနဦး၌ ဤအဖြဲ႔၏ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈဗ်ဴဟာသည္ အုပ္စုအား ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ဆန္ႏွင့္ ပေလာပီနံမႈန္႔ တင္ပို႔သူျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ယခင္ကရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ ယခုအခါတြင္ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ သစ္ခြဲသား ထုတ္လုပ္သူွႏွင့္ တင္ပို႔သူအျဖစ္တိုးတက္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ အာဆီယံေဒသတြင္ သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္း biomass ႏွင့္ စည္ပင္သာယာမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအသံုးျပဳ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးရွိလာျပီး ဘက္စံုစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္း ဦးေဆာင္လာနုိင္သည္။

 

read more >