သစ္ခြဲသားလုပ္ငန္းမ်ား

Shaio Triple A အုပ္စုသည္ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးအရည္အေသြးျမင့္ သစ္သားျပားထုတ္လုပ္သူႏွင့္ တင္ပို႔သူျဖစ္သည္။ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျဖင့္ Shaiyo ရွိသစ္ပင္ ပ်ိဳးပင္မ်ားသည္ ျမင့္မားေသာသစ္သား ထုတ္ေပးႏိုင္မွုရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာသစ္သားမ်ား ႏွင့္ ညီညာေသာ သစ္သားျပားမ်ားအားခြဲျခမ္းမွဳ တို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ာအသံုးျပဳမွဳအား ႏွင့္ သစ္သားျပားျပဳလုပ္မွဳ အခ်ိန္ တို႔ကုိေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ထိုထုတ္လုပ္မွုလုပ္ငန္းစဥ္အရကုမၸဏီသည္ ISO 9001 ရွိေသာသစ္ခြဲသားမ်ား ထုပ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ကိုေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာတိုးတက္မွဳႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမွုစံမ်ားအားအဓိက အာရံုျပဳသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စံထားမွဳႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔အတြက္ ၾကိဳးစား အားထုတ္မွဳသည္ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုင္၀မ္၊ ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ရွိ ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွလံုးမ်ားကိုရရွိျပီးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ သစ္ခြဲစက္ ၃၀ ၏ စြမ္းေဆာင္မွဳႏွင့္ကုမၸဏီ၏ မဟာမိတ္ ကြန္ယက္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အားကမာၻေပၚရွိအၾကီးမား ဆံုးေသာသစ္ခြဲသားထုပ္လုပ္သူႏွင့္ တင္ပို႔သူ ျဖစ္ေစသည့္ တစ္ေန႔ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၄၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာသစ္ခြဲသားမ်ားကိုထုပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

 

သစ္ခြဲသားလုပ္ငန္းမ်ား

http://www.aaf-th.com