ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

Goodwill ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ကုမၸဏီ(GIE) သည္ Shaiyo Triple A အုပ္စုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
GIE သည္ ေျမအသံုးျပဳမႈ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းပံုစံႏွင့္ ဒီဇိုင္း၊ အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္ႏွင့္ BOQ ႏွင့္ TPR လုပ္ငန္းအတြက္ေစ်းျပိဳင္တင္သြင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရ က႑မ်ားႏွင့္ဆက္ဆိုင္ေသာအလုပ္မ်ားအတြက္အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ အေတြ႔အၾကံဳႏွစ္ေပါင္း ၃၀ႏွင့္ အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ ျမိဳ႕ျပင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ မ်ားျပားေသာ စက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖင့္ GIE သည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ က႑တြင္ပါ၀င္သည္။

 

 

 

ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

http://www.gie-engineering.com