စက္ရံုမ်ားအတြက္ ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာပိုေဆာင္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊