ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏လူမှုရေးအရတာဝန်ရှိ

ဗီယက္နမ္တြင္ Shaiyo Triple A ၏ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စက္ရံုမ်ားသည္ Thua Thien Hue နယ္၊ Binh Dinh နယ္ ႏွင့္ Quang Tri နယ္မ်ားတြင္တည္ရွိသည္။ Laos နုိင္ငံတြင္မူ ရံုးခ်ဳပ္သည္ Savannakhet နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။

Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ ထိုင္းနုိင္ငံတြင္သာမက အာဆီယံေဒသရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဦးေဆာင္ေနသည္။ အဖြဲ႔၏လုပ္ငန္း မ်ားသည္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ စိမ္းလန္းေသာ ေျမေနရာမ်ားမွ တစ္ႏွစ္လ်င္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္တန္ခ်ိန္ ၂၂ သန္း ေက်ာ္စုပ္ယူေပးျပီး ေအာက္ဆီဂ်င္တန္ခ်ိန္ ၃၂ သန္း ထုတ္လြတ္ေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ လယ္ သမားကြန္ယက္ ၂.၅ သန္းအားလည္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာေစသည္။


စကၠဴသစ္ပင္လုပ္ငန္းကိုလည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာေရးတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားအား ေန႔လည္စာအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ပတ္၀န္းက်င္လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္လုပ္နုိင္ရန္ အတြက္ ၾကီးျမန္သစ္ပင္မ်ားကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ အမ်ားပိုင္းပန္းျခံမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမလြတ္မ်ားတြင္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပ႔ံေပးသည္။ ေဒသအတြင္းရွိ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိမ္းသိမ္းယံုသာမက ေဒသတြင္ေနေသာသူမ်ား၏၀င္ေငြႏွင့္ လူေနမႈဘ၀အေျခအေနတိုးတက္ေစသည္။