အလုပ်အကိုင်များ

Shaiyo Triple A သည္ “Shaiyo, ကၽြန္ပ္တို႔ေ၀ငွမည္” ဟူေသာ လုပ္ကိုင္မႈအေလ့အထ ရွိျပီး တဦးႏွင့္တဦးအခ်င္းခ်င္းကူညီျခင္းႏွင့္ ေ၀ငွျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္မ်ားျပီး ေျမာက္ေစသည္။ ၀န္ထမ္းတိုင္းအား မိသားစု၀င္အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား ပူးေပါင္း၍ ကုမၼဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ဖြံျဖိဳးမႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ေစရန္ အားေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏အလုပ္ခြင္မႏ ၱန္တရားသည္လည္း ရိုးသားမႈ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈေရးတာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ပက္သက္၍လည္း နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္ အေလးေပးသည္။Contact Recruit Department
Tel 084-439-5278 , 084-439-5280
e-mail : recruit@saaa.co.th