တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလ်ာက္လြာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းမွုလုပ္ငန္း

Shaiyo Triple Aအုပ္စုသည္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလ်ာက္လြာစာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ BOI ေလ်ာက္လြာႏွင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္တရား ၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလ်ာက္လြာတို႔အပါအ၀င္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းမွဳမ်ားကိုစီစဥ္ ေပးသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွန္ကန္၊ ျပည့္စံု၊တိက်ျပီး အခ်ိန္မွီ ျပီးေျမာက္မည္ဟုအာမခံလ်က္ရွိသည္။