ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ အပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေရေငြ႔ တာဗိုင္မ်ားေရာင္းခ်ျပီး ၀န္ေဆာင္မွု