၀န္ထမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Shaiyo Triple A အဖြဲ႔သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အရည္အခ်င္း ျမင့္မားျပီး ၀ယ္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ရမည္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟုအခိုင္အမာယံုၾကည္သည္။