អាជីវកម្មគ្រាប់ឈើ

Shaiyo Triple A Group បង្កើតនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ឈើគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹង តំលៃកំដៅខ្ពស់។ ចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ការ អភិវឌ្ឍន៍ យើងបានរកឃើញពូជដើមឈើដែលរីកលូតលាស់លឿនដែលមានតម្លៃកំដៅស្មើ ធ្យូងថ្ម និង បានចុះឈ្មោះពូជឋិតនៅក្រោមប៉ាតង់ “ដើមឈើឥន្ឋនៈ Fuel Tree” និង “ដើមឈើឋាមពល Energy Tree” ។ យើងផ្សាយដើមឈើទាំងនេះដល់សមាជិកបណ្តាញ របស់យើង និង កសិករដែលជាប់កុងត្រា ។ នៅពេលដែលដើមឈើធំធាត់ហើយត្រូវ បានគេប្រមូលផល ដើមឈើត្រូវបានគេកាត់ជាចំណិតៗ និង ត្រូវបានគេបំបែកអោយខ្ទេច ហើយត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការកាត់បន្ថយសំណើម ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេ បង្កើតជាគ្រាប់តូចៗ ។ គ្រាប់តូចៗដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់នេះមានតម្លៃកំដៅខ្ពស់ និង មានលក្ខណៈសមរម្យទាំងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និង ឧស្សាហកម្ម ជាពិសេស នៅក្នុងរោង ចក្រឋាមពល ។ បន្ថែមពីនេះទៀត ការប្រើប្រាស់គ្រាប់ឈើរបស់យើងពីដើមឈើដែល គេដាំ ជួយកាត់បន្ថយការប្រមូលផលឈើពីព្រៃធម្មជាតិបាន ៣០០លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ ។

 


អាជីវកម្មគ្រាប់ឈើ

http://www.aaf-th.com