អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង ការនាំចេញ

Shaiyo Triple A Group គឺជាអ្នកផលិត និង អ្នកចែកចាយអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់សំរាប់ សុខភាពនិង សម្រស់ ។ ជាមួយនឹង បទពិសោធន៍ជាង ៤០ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មដែលត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញជាអ្នកនាំ ចេញអង្ករ និង ដំឡូងមីលំដាប់លេខមួយរបស់ពិភពលោកនិង ការគំាទ្រពីការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន Shaiyo Triple A group បានបង្កើតពី អ្នកនាំអង្ករចេញទីផ្សារក្នុងស្រុកទៅអ្នកនាំចេញម្សៅដំបូង និង អង្ករធំជាងគេនៅក្នុង ពិភពលោក ។ បច្ចុប្បន្ននេះ Shaiyo Triple A គឺជាអ្នកនាំចេញកំទេចឈើដែល មានគុណភាពខ្ពស់ធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក ។ ក្រុមបានបង្កាត់ពូជអង្ករដែល មានគុណភាពខ្ពស់យ៉ាងជោគជ័យដែលស៊ីជាមួយនឹង ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន នៅក្នុងអាស៊ីក៏ដូចជាអាមេរិកខាងជើង,អាមេរិកខាងត្បូង, អឺរ៉ុប, អាហ្រ្វិក និង អូស្ត្រាលី ។

 

 

អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង ការនាំចេញ

http://www.sininrice.com