អាជីវកម្មអចលទ្រព្យ

Shaiyo triple A Group បានធ្វើអាជីវកម្មសួនឧស្សាហកម្មអស់រយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំហើយ។ក្រុមមានរោងចក្រឋាមពលផ្ទាល់ខ្លួន,រោងចក្រផលិតទឹកស្អាត និងប្រភពទឹកដើម ដើម្បីផលិតទឹកស្អាតសំរាប់ការប្រើប្រាស់ខាងឧស្សាហកម្មនិងទឹកស្អាតសំរាប់ហូបផងដែរ ។ បន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀត សួនឧស្សាហកម្មរបស់ Shaiyo Triple A Group ឋិតនៅក្នុងទីតាំង យុទ្ឋសាស្ត្រដែលអាចចូលទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលដល់កំពង់ផែរសមុទ្រជ្រៅ និង ព្រលាន យន្តហោះអន្តរជាតិ ហើយមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងបាងកកផងដែរ ។ សួនឧស្សាហកម្មឋិតនៅជិត ផ្លូវធំ និង ហ៊ុំពទ្ឋ័ជុំវិញដោយអ្នកធ្វើការប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និង មានតម្លៃប្រកួត ប្រជែង។
សួនឧស្សាហកម្មទាំងនេះគឺៈ

• សួនឧស្សាហកម្ម Shaiyo នៅឈុនបុរី
• សួនឧស្សាហកម្ម Shaiyo នៅ ចាចឿងសៅ
• សួនឧស្សាហកម្ម Shaiyo នៅ នគររាជសីម៉ា
• សួនឧស្សាហកម្ម Shaiyo នៅ ឧដន ថានី

Shaiyo-AAA ផ្តល់សេវាកម្មឧស្សាហកម្មប្រតិសកម្មដោយបញ្ចូលដំណើរការទាំងអស់ចូល ទៅក្នុង ការផ្តល់សេវាមួយចប់ “One Stop Service” រួមបញ្ចូលសំណុំបែបបទ សុំទិដ្ឋការ, ការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន, សំណើរសុំការអនុញ្ញាតសំរាប់ប្រតិបត្តិរោងចក្រ, សវនការជា សាធារណៈ, ដំណើរការនៃការអនុញ្ញាតធ្វើការ,ការសម្របសម្រួលរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ និង រដ្ឋាភិបាល,ការរចនារោងចក្រ, ការសាងសង់,ការជ្រើសរើស,ប្រតិបត្តិការរោងចក្រ ផ្តល់ដំណោះស្រាយផងដែរសំរាប់ ភស្តុភារនិង ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ។

 


Real Estate Business

http://www.shaiyoindustrialpark.com