អាជីវកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍

Shaiyo Triple A ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពដែលជោគជ័យ នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រ ។ ៤០ឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ការអភិវឌ្ឍន៍នៃដើមឈើដែលលូតលាស់យ៉ាងលឿននិងតាមរយៈ សិល្បៈការបង្កាត់ពូជ និង អាគារផ្សាំ “ កូនឈើ Shaiyo ” ត្រូវបានបង្កើតឡើង និង ត្រូវបានគេទទួលយក យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការបង្កាត់ពូជរីកលូតលាស់លឿន និង ដើមឈើធន់នឹងសត្វល្អិត ហើយអាចរស់នៅបានទៅនឹងអាកាសធាតុផ្សេងៗ ។ លើសពីហ្នឹងទៅទៀត ក្រុមក៏ធ្វើ ការស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងរុក្ខជាតិដែលអាចហូបបាន និង ដំណាំផ្តល់ថាមពល ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ផលិតឋាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងអនាគត ។