អំពីរយើង

Shaiyo Triple A គឺជាក្រុមហ៊ុនចំរុះជាតិសាសន៍ដែលមានមូ លដ្ឋាននៅប្រទេសថៃ ដែលផ្តោតទៅ លើការរីកចំរើនជាមួយគ្នាប្រកបដោយនិរន្តរ ភាពជាមួយនឹងសង្គម និង សហគមន៍ ។ ជាដំបូង យុទ្ឋសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុម បាននាំអោ យក្រុមក្លាយជាអ្នកនាំចេញស្រូវ និង ដំឡូងមីធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក ។តាមរយៈជោគជ័យអតីតកាលរបស់ខ្លួន Shaiyo Triple A Group បានអភិវឌ្ឍន៍ ទៅជាអ្នកផលិត និង អ្នកនាំចេញដ៏ ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៃកំទេចឈើ ដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ ។ បន្ថែមពី លើហ្នឹង Shaiyo Triple A group ក៏មានចំនួនដ៏ធំបំផុតនៃ ជីវម៉ាស និង រោងចក្រឋាមពលកាកសំណល់រឹងក្រុង មួយចំនួន នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន និង កំពុងតែនាំមុខខាងអាជីវកម្មកសិកម្មដែ លរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញ ។
Read More >