ការចែកចាយ និង ដំឡើងគ្រឿងចក្រម៉ាស៊ីនសំរាប់រោងចក្រ ។