អាជីវកម្ម EPC, O&M

វាត្រូវបានគេទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយ ថារោងចក្រឋាមពលជីវម៉ាសបានផលិត និង តំឡើងដោយ Shaiyo Triple A នៅក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឋាមពល ជាន់ខ្ពស់ចំកាត់ (Advance Energy Development (AED) co., ltd ) គឺជារោងចក្រឋាមពលជីវម៉ាសប្រកបដោយប្រសិទ្ឋិភាពបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

២០ឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍អាជីពរបស់យើងបានជួយអោយយើង គ្រប់គ្រង និង ប្រតិបត្តិរោងចក្រឋាមពលដោយសន្សំសំចៃ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ឋិភាព ។ វិសាលភាព ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញរួមបញ្ចូលទាំង ការវាយតម្លៃ គម្រោង,ការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង,ការរៀបចំគម្រោង,គម្រោងរចនាវិស្វរកម្ម,លទ្ឋកម្មម៉ាស៊ីន,ការសាងសង់រោងចក្រ,ការតម្លើង, ការដាក់បញ្ឈរអោយត្រង់ឡើង,ការដាក់អោយដំណើរការ, ប្រតិបត្តិការ, និង ការថែរក្សា ។ តាមពិត បច្ចេកវិទ្យារោងចក្រជីវម៉ាសរបស់ AED គឺដំបូងគេ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលអាចដំណើរការជាមួយនឹងចំណុះសំណើមឥន្ឋនៈអតិបរិមា រហូត ដល់ ៦៥% (ទឹកៈ៦៥%,ឥន្ឋនៈ ៣៥%)

 

 

 

 


អាជីវកម្ម EPC, O&M

http://www.aed-th.com