អាជីវកម្មគ្រាប់ឈើ

ក្រុម Shaiyo Triple A បង្កើតនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ឈើគុណភាពខ្ពស់ពីដើមឈើ ដែលគេដាំ ។ តាមរយៈការបង្កើតឡើងពូជឈើដែលរីកលូតលាស់លឿនដែលមាន លក្ខណៈសំរាប់បង្កើតក្តារបន្ទះល្អ និង តាមរយៈប្រពន្ឋ័ថែរក្សាដែលល្អឥតខ្ចោះចាប់ផ្តើមពី ការដាំដុះដើមឈើរហូតទៅដល់ដំណើរការផលិត ដែលរួមបញ្ចូលការមើលទៅលើកំដៅនៅ កំរិត ៥៦អង្សាដោយប្រពន្ឋ័ស្វ័យប្រវត្តិ និង ប្រពន្ឋ័ត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថា ចំណុះសំណើមមិនត្រូវលើស ២០ភាគរយ ផលិតផលគ្រាប់ឈើរបស់យើង មានស្តង់ដា IPPC ឬ ISPMលេខទី ១៥ ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ពេញពិភពលោក ។

 


អាជីវកម្មគ្រាប់ឈើ

http://www.aaf-th.com