អាជីវកម្មសំណុំបែបបទអនុញ្ញាត្ត និង ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន

Shaiyo Triple A Group ផ្តល់សេវាកម្មសំរាប់សំណុំបែបបទអនុញ្ញាត្ត និង ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលទាំងសំណុំបែបបទ BOI និង សំណុំបែបបទការអនុញ្ញាត្ត អោយធ្វើការសំរាប់ជនបរទេស ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង ៣០ឆ្នាំ វាត្រូវបានធានាថា ការងាររបស់យើងនឹងត្រូវបានធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ ភ្លាមៗ និង ទាន់ពេលវេលា ។