ការចែកចាយ និង ការដំឡើង, ការដាក់អោយដំណើរការ និង សេវាកម្ម បន្ទាប់ពីលក់ចំហាយទុរប៊ីនសំរាប់រោងចក្រឋាមពល ។