សេវាកម្មជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស និង ការជ្រើសរើស

ក្រុម Shaiyo Triple A ផ្តល់សេវាកម្មជ្រើសរើសដោយប្រើបច្ចេកទេសនិង វិធីសាស្ត្រទំនើប ។ យើងជឿជាក់យ៉ាងហ្មត់មាំថា វាគឺជាការងាររបស់យើងដើម្បីធ្វើអោយ ប្រាកដថា បុគ្គលិកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមកគឺមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ និង ស៊ីជាមួយនឹង តម្រូវការរបស់អតិថិជនយើង ។