ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปาล์ม

กลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอ มุ่งมั่นทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ครบวงจรจากความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จึงได้ทำการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชพลังงาน เพื่อวางรากฐานการผลิตพลังงานทดแทน ในอนาคตของโลก เราได้ทำการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด มีผลผลิตสูงที่สุด และสามารถใช้ผลิตไบโอดีเซลได้คุณภาพดีที่สุด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูก และส่งให้โรงงานผลิต Crude Oil ของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยมุ่งหวังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน