Welcome to Shaiyo Triple A

 

Advance Carbon Securities Venture Co,.LTD

การให้คำปรึกษา/บริการทางธุรกิจ
ACSV คือกลุ่มธุรกิจที่ให้คำปรึกษา และการบริการทางธุรกิจ Green Project ครอบคลุมทั้งระบบครบวงจร โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มบริการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ, โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ, โครงการ Tree Nursery และ โครงการ Farmed Trees เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหาร Green Project บริหารโครงการด้านทรัพยากรต่างๆ อย่างมีระบบ ครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ด้วยทีมงานคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่มีมากว่า 40 ปี บริหารโครงการมาแล้วรวมมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท หรือหลายแสนล้านบาท (กล่าวถึงมูลค่าโครงการที่เรามีประสบการณ์บริหารมาแล้ว บ่งบอกถึงความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความมั่นคง ความเชี่ยวชาญของบริษัท) ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และอาเซียน ผู้นำกลุ่มธุรกิจ Green Project ระดับโลก


เข้าสู่เว็บไซต์ การให้คำปรึกษา/บริการทางธุรกิจ

http://www.advance-securities.com/